Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

 • OZNÁMENÍ
 • Vážení zákazníci, 21. 5. 2024 skončila dosavadní streamovací aplikace HBO Max, kterou nahradila nová aplikace se zkráceným názvem Max obohacena o nové funkce. Více informací naleznete zde D... Více informací zde

Proč a jak sečeme trávu

Také vnímáte, jak se trávníky kolem nás proměňují? Jak se zvyšují teploty ve městě, ubývá hmyzu? Jak půda ztrácí schopnost vsakovat dešťové srážky? Nelíbí se vám současný trend kosení vyprahlých trávníků v tropických dnech? Myslíte si, že můžeme pro trávníky něco udělat?

Hlavní přínosy konceptu kosení:

Hlavním cílem je zelené město Žďár, úzce propojené s malebnou krajinou v srdci Žďárských vrchů. Krajina vstupuje do města formou louky, přináší sem jedinečný estetický prvek spolu s cennými ekologickými hodnotami. Rádi bychom ukázali, že květnatá louka je plnohodnotným prvkem městské zeleně a je zásadním přínosem pro městkou krajinu.  

Městské trávníky jsou rozděleny dle provozních a funkčních charakteristik na několik typů tak, abychom je mohli využívat my, živočichové a plnily ekologické funkce.

Hlavní přínosy konceptu kosení:

 • Zlepšení hospodaření s dešťovými vodami
 • Omezení půdní eroze, prašnosti a oteplování 
 • Zvýšení biodiverzity

 

Nastavená strategie kosení by měla minimalizovat negativa spojená s trávníky ve městě jako jsou:

 • Pylové alergie
 • Klíšťata
 • Šíření „plevelů“, rozvoj ruderálních společenstev


Našim cílem je kosit tak, abychom respektovali veškeré provozní souvislosti města.

Typy trávníků

Trávníky ve městě jsou rozděleny do několika kategorií podle způsobu, jakým jsou využívány a tomu odpovídá i péče o ně. Jinou četnost sečí vyžaduje park nebo sídliště a jinou květná louka.

POBYTOVÉ TRÁVNÍKY

Kde jsou?

 • v zónách bydlení 
 • pobytové trávníky veřejných prostorů

Jak často se kosí?

 • při ideálních klimatických podmínkách budou koseny 5-7 x ročně, tzn. každý měsíc. V případě suchého a teplého počasí, bude seč vynechána nebo posunuta tak, aby byla další provedena v ideálním agrotechnickém termínu 
 • při vlhkém a chladném počasí bude kosení reagovat na aktuální výšku trávníků

Pořadí kosení

Pořadí kosení je zvoleno dle hierarchie městských prostorů. První budou koseny veřejné prostory, následovat budou sídliště a obytné části.

Pořadí kosení veřejných prostor

 • První
  • 01_CENTRUM / parky
  • 02_STARÉ MĚSTO / parky / náměstí
  • 18_ZELENÁ PÁTEŘ / parky
 • Druhé
  • 03_VODOJEM
  • 04_NÁDRAŽNÍ
  • 07_STALINGRAD
 • Třetí
  • 05_VYSOČANY I.
  • 08_KLAFAR I.
  • 17_ZELENÁ HORA

Pořadí kosení obytných souborů

 • První
  • 01_CENTRUM
  • 04_NÁDRAŽNÍ
  • 07_STALINGRAD
 • Druhé
  • 03_VODOJEM
  • 05_VYSOČANY I.
  • 06_VYSOČANY II.
 • Třetí
  • 08_KLAFAR I.
  • 19_MĚLKOVICE
  • 20_STRŽANOV
 • Čtvrté
  • 02_STARÉ MĚSTO
  • 10_SPORTOVIŠTĚ

LOUKY

Doplňují pobytové trávníky

Kde jsou?

 • jsou všude, abychom udělali město hezčí, zvýšili biodiverzitu, zlepšili malý cyklus vody a omezili prašnost
 • jsou v místech, kde je to provozně vhodné a doplňují pobytové trávníky. V krajině se uplatňují jako extenzivní plochy.

Jak často se kosí?

 • Obvykle 2x ročně. První seč je v rozmezí od poloviny června do poloviny července. v plochách luk se vysekávají pásy podél komunikací, pěšiny, provozní plochy. Uplatňuje se mozaiková seč – tzn. střídání kosených a nekosených míst. Druhá seč probíhá od září do října.

Pořadí kosení

Pořadí kosení není dáno, rozhodující je stav dané louky v termínu seče.

KVĚTNATÉ TRÁVNÍKY

Lemují komunikace a chodníky

Kde jsou?

 • jsou všude, kde není trávník pobytově používán
 • většinou doplňují komunikace
 • díky nim bude město hezčí, zvýšíme biodiverzitu, zlepšíme malý cyklus vody a omezíme přehřívání města kolem komunikací. Vysoká tráva a byliny sníží prašnost z komunikací a zlepšíme podmínky pro zachytávání škodlivých látek, které se v trávě usazují. 

Jak často se kosí?

Obvykle 3x ročně. První seč je v rozmezí od poloviny dubna do poloviny května. Druhá seč je v průběhu června až začátkem července. V případě sucha může být termín této seče posunut nebo vynechán. Třetí seč je na podzim. 

V místech, kde tráva přepadává do chodníků se vysekávají pásy podél komunikací. 

Pořadí kosení

Pořadí kosení je od hlavních dopravních tahů k místním komunikacím. V případě, že se kosí zároveň pobytové plochy probíhá seč v souběhu.


První

 • Průtah městem

Druhé (okolo státních silnic)

 • 03_VODOJEM
 • 04_NÁDRAŽNÍ
 • 07_STALINGRAD

Třetí

 • 02_STARÉ MĚSTO
 • 08_KLAFAR I.
 • 09_KLAFAR II.
 • 17_ZELENÁ HORA

Čtvrté

 • 10_SPORTOVIŠTĚ
 • 11_HORNÍ RYBNÍK

Páté

 • 12_JAMSKÁ
 • 14_ U MALÉHO LESA

Podklady a dokumenty

Způsob péče o travnaté plochy ve Žďáře se v posledních letech zásadně proměnil a celý systém je poměrně složitý. Níže dáváme k nahlédnutí podklady, ze kterých se dozvíte, jaké principy město ctí, jak a proč to děláme.

Uvedené základní kategorie jsou rozděleny v principu zahradnických technologií do dalších podkategorií, dle konkrétních stanovištních podmínek, provozu atd. Rozdělení jednotlivých ploch najdete v mapě kosení a mapě luk.

Jednotlivé plochy pak sečeme v pořadí podle jejich důležitosti. Koukněte na pořadí kosení.

Tady je orientační kalendář, kde se dozvíte, v jakých obdobích proběhnou jednotlivé seče.


Podrobné dokumenty

Pro město byl zpracován metodický dokument Trávníky - systém péče, kde jsou vysvětleny všechny technologické principy nového systému.

Pro získání přehledu o tom, jak se kosí město si můžete prohlédnout Manuál kosení s podrobnými mapami jednotlivých městských částí a Manuál lučních ploch.


Kdo za to zodpovídá?

Způsob péče o travnaté plochy ve městě zadává město Žďár nad Sázavou, odborným garantem je Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS. (městská krajinářka), organizaci zajišťuje Bc. Jiří Hemza, DiS. Práce vykonávají Technické služby SATT a. s. pod vedením Davida Brabce, vlastními silami nebo prostřednictvím subdodavatele.