Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

  • OZNÁMENÍ
  • Vzhledem k výraznému poklesu cen zemního plynu k hodnotám, které na konci loňského roku nikdo nepředpokládal, můžeme již od příštího měsíce do konce roku 2023 zásadním způsobem snížit cenu tepelné ene... Více informací zde

Novinky

Okolnosti zvýšení cen tepla

Vážení zákazníci,

chápeme vlnu nevole, která se zvedla po uveřejnění změny cen tepla na poslední měsíce 2021 a proto jsme se rozhodli vysvětlit Vám podrobněji situaci, která v energetice nyní nastala.


Struktura dodávky tepla

Cena tepla pro koncové zákazníky zahrnuje veškeré náklady na výrobu, distribuci i transformaci na požadovanou komfortní úroveň. SATT v tomto řetězci v současnosti figuruje pouze na pozici „distribuce“ a „transformace“ tepla (tj. provozování teplovodních sítí a objektových předávacích stanic). Výrobu zajišťuje kotelna ŽĎAS spalováním hnědého uhlí (cca 86,5 %), zemního plynu (8,5 %) a druhotným využíváním odpadního tepla ze slévárenské a strojírenské činnosti společnosti (5 %). Z běžných fosilních paliv produkuje hnědé uhlí téměř nejvíce skleníkových plynů, viz následující tabulka.


zdroj: TZB-Info


Emisní povolenky (EUA)

Emisní povolenky (a obchodování s nimi) jsou nástroje, které vytvořila Evropská unie v roce 2005, aby mohla splnit svůj závazek vyplývající z Kjótského protokolu – snížení emisí skleníkových plynů. Evropská komise stanovuje celkový objem skleníkových plynů, který mohou vyprodukovat jednotlivé členské státy EU. Při svém rozhodování vychází z tzv. uhlíkové náročnosti jednotlivých národních ekonomik. Emisní povolenky se obchodují na energetických burzách v Evropě. V průběhu roku 2017 ale EU zreformovala systém prodeje povolenek a cena začala od té doby prudce růst. To mimo jiné vede ke zvyšování cen elektřiny. Nadbytečné povolenky jsou stahovány z trhu, aby ceny povolenek nebyly nízké a motivovaly velké znečišťovatele k hledání ekologičtějších řešení. [zdroj: wikipedie]


Bohužel tempo růstu cen povolenek je extrémně rychlé a zcela opomíjí časovou i projektovou náročnost modernizací a rekonstrukcí kotelen. Zároveň je v systému obchodování s emisními povolenkami uplatňován nejednotný přístup – „dvojí metr“zdroje nad 20 MW musí hradit EUA (cena tepla zahrnuje tyto náklady), zdroje pod 20 MW povolenky nepotřebují.


A kam peníze z obchodování s EUA směřují? Hradí se z nich různé dotační tituly, jako kotlíkové dotace, zelená úsporám apod.


Přitom při efektivním a hospodárném provozu jsou být teplovodní soustavy velice ekologické (jeden zdroj znečištění na „celé“ město, kontinuální měření emisí zasílané na Českou inspekci životního prostředí, výroba elektřiny i tepla v místě spotřeby, …).


Struktura cen tepla SATT

Ceny tepla jsou v ČR regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), tzn. že do cen mohou vstupovat jen ty náklady, které přímo souvisí s výrobou nebo dodávkami tepla a přiměřený zisk.


Náklady se podle pravidel pro regulaci dělí do tří skupin:

Proměnné náklady – zahrnují náklady na palivo, elektrickou energii, technologickou vodu apod. V případě SATTu se tyto náklady z více jak 99 % rovnají nákladům na teplo, dodávané z kotelny ŽĎAS, viz níže.

Stálé náklady – náklady na odpisy rozvodných a distribučních zařízení (měřiče tepla, opravy a údržba stanic a horkovodu, povinné revize zařízení, pravidelné školení zaměstnanců, pojištění, ale i mzdy apod.)

Zisk – zisk je regulovaná položka a je velice vágně definovaná jako „přiměřený zisk“. ERÚ na řadě konferencí prezentuje, že za maximální přiměřený zisk považuje 10 %. Náš zisk byl před zdražením 5,7 %, po zdražení 4,7 %!  Zisk slouží pro financování rozvoje, modernizaci zařízení a investice do soustavy.


Pokud tyto náklady podělíme celkovou dodávkou koncovým zákazníkům na jednotlivých odběrových úrovních, dostáváme cenu tepla (zjednodušeno).


Rozložení nákladů v jednotlivých skupinách:

Graf níže ukazuje rozložení nákladů na palivo v ceně primární úrovně odběru tepla a jeho vývoj v čase. Tzn. jak se na ceně podílí výroba tepla a jak distribuce a transformace. Poslední sloupec už zahrnuje zdražení. Díky vyšší výrobní ceně tepla zároveň stouply náklady na ztráty v distribuci, proto v absolutních číslech náklady SATTu rostou, nicméně procentuální podíl SATTu ve srovnání s výrobou výrazně klesá. Nic jiného, než vyšší náklady na výrobu tepla do ceny nepromítáme!Modernizace kotelny Libušín

Východiskem z těchto problémů je opuštění neekologické výroby tepla z hnědého uhlí a zásadní zvýšení účinnosti výroby tepla. Pokud to bude možné, diverzifikujeme výrobní potenciál na jiné druhy energií, kromě tepla chceme vyrábět i elektrickou energii. Tyto možnosti nabízí tzv. plynové kogenerační jednotky, které primárně vyrábějí elektrickou energii a jejich chlazením se získává „odpadní“ teplo, které je možné s vysokým potenciálem využívat v teplovodních soustavách jako je ta žďárská. Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se totiž zásadním způsobem snižují dopady růstu cen zemního plynu na ceny tepla. Pokud na trzích roste cena plynu, roste i cena elektrické energie – jsou to defacto „spojené nádoby“. V letním období výrobu okrajově doplní sluneční kolektory.

Využitím akumulačních nádrží docílíme snížení instalovaného výkonu, kotelna Libušín tak vypadne ze systému obchodování s emisními povolenkami. (Je nutno poznamenat, že se objevují politické tlaky na snížení této hranice, nebo zahrnutí všech zdrojů znečištění do obchodování s EUA).

Další informace k tématu: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povolenky-jsou-jako-bitcoin-klicovy-nastroj-na-snizovani-emisi-selhal-174031

https://oenergetice.cz/komoditni-trhy/nemecka-energetika-vyzvala-urad-eu-dohlizejici-nad-financnimi-trhy-aby-omezil-spekulovani-emisnimi-povolenkami


Jiří Malý

ředitel divize Teplo

SATT a. s.


Publikováno 3.9.2021 v rubrice Oznámení, Teplo
SATT

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás, pokud si nevíte rady s výběrem nebo kombinací našich služeb.