SATT, a.s. – vysokorychlostní internet, kabelová televize, telefon po internetu a tepelné hospodářství

Regulační a havarijní plán soustavy CZT ve Žďáře n/S

I. Důvody vyhlašování jednotlivých regulačních stupňů:

regulační stupeň č. 0 – normální provoz, odběr povolen do výše sjednaného maximálního výkonu dle smlouvy (pro otop vzávislosti na venkovní teplotě).

regulační stupeň č. 1 – zastavení dodávky teplé užitkové vody (dále jen TUV) u všech organizací. Výjimka – školy, školky, jesle, bazén, zdravot. zařízení. Dodávka TUV pro obyvatelstvo nepřerušena.

regulační stupeň č. 2 – zastavení dodávky TUV pro všechny organizace, obyvatelstvo včetně soukromých odběrů. Výjimka – školy, školky, jesle, bazén, zdravot. zařízení.

regulační stupeň č. 3 – zastavení veškeré dodávky TUV mimo jesle a zdravot. zařízení. Zastavení dodávky pro technologické účely. Zastavení vytápění mimo pracovní dobu těchto budov: Správa kapitálu a propagace ŽĎAS, Okr. správa soc. zabezpečení, Česká pošta, MěÚ, radnice, Dům dětí, ZUŠ, Technické služby, Úřad pro zastup. státu ve věci majet. (Žižkova), budova polit. stran, Úřad pro zastup. státu ve věci majet. (Dr. Drože), Okresní hygienická stanice, divadlo, Policie ČR, hotel FIT, hotel Morava, České dráhy – želez. stanice, VESNA s. r. o., OK MARKET plus, EXTOL, TREND obch. dům, ALBERT – supermarket, GE Money Bank, Hotel U Labutě, AZ centrum, LIOS – obch. středisko Libušín, potraviny M+P, kino Vysočina. Vdobě zastavení vytápění si správci těchto budov zajistí minimální průtoky votopném systému pro zabránění případných škod způsobených mrazem. Vostatních budovách organizací snížení vnitřní teploty mimo prac. dobu na 14 až 16 °C.

regulační stupeň č. 4 – rezerva

regulační stupeň č. 5 – zastavení veškeré dodávky TUV mimo jesle a zdravot. zařízení vprovozní době. Dále platí všechna omezení zbodu 3. Teploty vmístnostech: organizace vprovozní době max. 18 °C, vdobě mimo provoz 14-16 °C, byty – ve dne max 18 °C, vnoci 14-16 °C.

regulační stupeň č. 6 – rezerva

regulační stupeň č. 7 – budovy organizací temperovány na 10 °C; byty, školy, školky na 14-16 °C, jesle a zdrav. zařízení na 18 °C. Správci všech sekundárních rozvodů tepla, teplé a studené vody mají zajištěnou pohotovost na případné nutné vypuštění systému při době odstavení delší jak 24 hodin a venkovní teplotě pod – 5 °C.

II. Důvody vyhlašování jednotlivých regulačních stupňů:

Důvodem kvyhlášení regulačních opatření je stav, kdy není možnost zajistit vpožadovaném množství dodávku tepla ze soustavy CZT všem odběratelům (snížení výkonu na prahu tepelného zdroje pro soustavu CZT).

III. Vyhlašování jednotlivých regulačních stupňů:

Jednotlivé regulační stupně vyhlašuje Provoz tepelného hospodářství při SATT a. s. Žďár nad Sázavou na základě hlášení vedoucích pracovníků teplárny ŽĎAS a. s. a výtopny Libušín.

Osoby oprávněné kpodávání hlášení:

za ŽĎAS a. s. : za SATT a.s. :
vedoucí provozu energetiky ředitel a.s.
vrchní mistr teplárny ředitel divize teplo
směnoví mistři teplárny  

Způsob vyhlašování regulačních stupňů:

1. telefonicky všem organizacím, při reg. stupni č. 5 a 7 SBD Zelená Hora

2. vyhlášení rozhlasem – Městský úřad, ŽĎAS, TOKOZ

Informace o vyhlašovaných regulačních stupních je podávána těmto organizacím (mimo odběratele):

1. Energetika ŽDAS a. s.

2. Městský úřad

Soupis pracovníků, kteří jsou oprávněni podávat informace a zodpovídat dotazy vzáležitostech regulačních opatření:

1. ředitel SATT a.s., tel.: 566 654 801

2. ředitel divize teplo, tel.: 566 654 812

3. vedoucí provozu energetiky ŽDAS a. s., tel.: 566 643 866

4. vrchní mistr teplárny ŽĎAS a. s., tel.: 566 642 314

Kontrolu vyhlášených regulačních stupňů mohou u odběratelů provádět:

1. ředitel SATT a.s.

2. ředitel divize teplo

3. pracovníci provozu rozvodů tepla a pracovníci údržby (z pověření vedoucího)

Osoby, které provádějí kontrolu, se prokáží průkazkou.

Povinnosti odběratele:

1. Všichni odběratelé (organizace) jsou povinni při změně odpovědných pracovníků, popř. tel. čísla, do jednoho měsíce nahlásit změnu na SATT a.s., Žďár nad Sázavou

2. Odběratelé jsou vplném rozsahu zodpovědní za škody vzniklé nedodržováním regulačních opatření, které byly vyhlášeny.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento regulační plán je nedílnou součástí uzavřené smlouvy na dodávku tepla.

2. Porušení ustanovení regulačního plánu bude posuzováno jako hrubá odběratelská nekázeň a každý zjištěný případ bude penalizován částkou 20000,- Kč.