SATT, a.s. – vysokorychlostní internet, kabelová televize, telefon po internetu a tepelné hospodářství

Technické připojovací podmínky

Technické připojovací podmínky (TPP) jsou závazné standardy pro odběrná tepelná zařízení připojená k soustavě zásobování teplem (SZT) společnosti SATT a.s. Slouží především k zajištění hospodárného a účinného provozu soustavy v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh technického řešení přípojky a objektové předávají stanice (OPS) pro dodávku tepelné energie (TE), jsou určující aktuálně platné právní předpisy. Veškeré technické normy a TPP slouží ke zpřesnění těchto právních předpisů. Pokud odběratel nedodrží TPP, je dodavatel tepla oprávněn odmítnout jeho připojení, či zprovoznit přípojku. TPP se vztahují na nové, modernizované nebo rekonstruované OPS, uvedené do provozu po dni nabytí účinnosti těchto TPP (4. 10. 2018).

Odběr tepelné energie z primární strany horkovodní sítě

Teplota vratné vody - v níže uvedené tabulce jsou uvedeny maximální povolené teploty vratné vody na výstupu z OPS (vratná voda do SZT). Pro větší přehlednost jsou znázorněny i v grafické podobě.